گزارش برگزاری هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۸ و ۱۷ دی ماه ۹۴ هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی صبح روز پنجشنبه ۹۴/۱۰/۱۷ با مباحث اساسی و کاربردی کامپوزیت‌ها و باندینگ‌ه...