گزارش برگزاری اولین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با سخنرانی استاد دکتر محمدحسین پدرام و سخنان افتتاحیه دکتر باقر شهنی زاده آغاز گردید. دوره جامع زیبایی که یکی از مهمترین راه‌کارهای مطب داری موفق ...