گزارش برگزاری پنجمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته پنجم از دهمین دوره جامع زیبایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت دوره های جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جایگاه ویژه خود را بدست آورده است. دوره های جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در کلیه ...

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران   فروردین ۹۵ را با دوره جامع زیبایی آغاز کردیم. جناب آقای دکتر رامین فهیما از دندانپزشکان مدرس کشور دانش پیش نیاز...

گزارش برگزاری چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۷ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۵ در ادامه برگزاری دهمین دوره زیبایی که با استقبال خوب همکاران روبرو گردید، Esthetic dentistry  که امروزه بخ...