در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی)...

در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی) از فعالیت علمی آنها جلوگیری می کنند، باید منتظر فاجعه بود! تاکنون هیچ شکایتی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهدا...

آگهی ثبـت نام کـاندیداتـوری هیـات مـدیره و بازرس انجـمن دندانپـزشکی ای...

آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران در تطابق آئین نامه!   همکاران گرامی در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران، منافع دندانپزشکی و به خصوص اعضاء انجمن در آن تعیین...

اطلاعیه شماره ۲۶

در سال ١٣٩۴ آئین نامه اجرایی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی بخصوص با هدف برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک تصویب شد و قرار شد که از سال ١٣٩۶!!! به بعد انتخابات انجمن های علمی با این شرایط جد...

برگزاری مجمـع عمـومی فـوق العـاده نوبت دوم انجـمن دندان پزشـکی ایران ت...

برگزاری مجمـع عمـومی فـوق العـاده نوبت دوم انجـمن دندان پزشـکی ایران تغییـرات اصـلاحیـه اسـاسنـامه ۱۳۹۶/۱۲/۳ به گزارش روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دندان پز...

طبـق جدول آئیـن نامه انتخابات انجمن های علـمی گـروه پزشـکی وزارت بهـدا...

طبـق جدول آئیـن نامه انتخابات انجمن های علـمی گـروه پزشـکی وزارت بهـداشت (در صفـحه ۵) انتخـابات انجمـن های علـمی بدین شـکل برگـزار می‌شـود. لطفـا همه مطالـب را با دقت بخـوانید این سـرنوشت یک صنـف است...

همکار گرامی امروز که این متن را می خوانید حدود یک سال است که انجمن دند...

  همکار گرامی امروز که این متن را می خوانید حدود یک سال است که انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در چنبره دستگاه دولتی وزارت بهداشت (کمیسیون انجمن ها) و درگیر در راهروهای دیوان عدالت اداری است. در ا...

کمیتـه انتخـابات انجمـن دندانپـزشـکی ایـران چه کسـانی هستند؟ یک نامه بطور تصادفی درگروه تلگرامی اختصاصی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ارسال شده که بلافاصله حذف گردید. در این گروه کارمندان مسئول دبی...

تلاش قـانونی مـا وقانـون گریـزی دیگـران؛...

تلاش قـانونی مـا وقانـون گریـزی دیگـران؛ همکار گرامی دیرزمانی است که ما در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برای احقاق حقوق خود مسیرهای قانونی را تعقیب کرده ایم و احکام پشت سر هم دیوان عدالت اداری را به...

ادامه روند فعالیت علمی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران طبق حکم دیوان عد...

ادامه روند فعالیت علمی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران طبق حکم دیوان عدالت اداری قطعی و قانونی است  همکاران ارجمند؛ باتوجه به شکایت مطرح شده از سوی انجمن دندان پزشکان عمومی ایران از دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون،...