نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرک...

  نشست شورای اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور هیأت مدیره مرکز و رؤسا و اعضاء هیأت مدیره شعب انجمن  پنجشنـبه ۵ اردیبهشـت مـاه ۱۳۹۸ پنجشنبه ۵/۲/۱۳۹۸ در پی ضرورت های انجمن و بررسی فرآین...

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور

دیدگاه های دکتر ایرج کی پور دکتر آیرج کی پور فعال صنفی که دارای سابقه بسیار طولانی در حوزه صنفی، علمی و مدنی می باشد عموماً در مورد مبانی حقوقی فعالیت انجمن ها اعم از برگزاری مجامع، انتخابات، دیدگاه ...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناط...

فراخوان دعوت از همکاران دندانپزشک برای خدمات درمانی دندانپزشکی در مناطق سیل زده انجمـن دندانپـزشکـان عمـومی ایـران   همکاران گرامی باتوجه به وقوع سیل بنیان کن که در آن جمعیت کثیری از عزیزان هم م...

دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گ...

در مصاحبه اختصاصی بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به سیل زدگان رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از بسیج دندانپزشکان برای خدمت رسانی به هموطنان سیل زده خبر داد. دکتر باقر شهنی زاده در مصاحبه اختصاص...