گزارش برگزاری چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۷ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۵ در ادامه برگزاری دهمین دوره زیبایی که با استقبال خوب همکاران روبرو گردید، Esthetic dentistry  که امروزه بخ...

گزارش برگزاری سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

سومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ اردیبهشت ماه ۹۵ استاد دکتر محمدحسین پدرام، پروستودنتیست برای طراحی درمان پرسلن لامینیت ونیر، در ناحیه خط لبخند ارزیابی عناصر م...