برنامه ریزی دقیق، اصولی و تبادل اطالعات با گروه های تخصصی

دکتر شکوفه شیراندشت

مسئول اجرایی علمی رادیولوژی و کارگاه های Live

دکتر مریم حقیقی فرد

مسئول کارگاه های Live ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی

برای دســتیابی به اهداف علمی، دانش و تجربه کافی در آن حوزه و دستاوردهای سازنده، نقــش مهمی ایفا میکند. رســیدن به چنین مرتبه ای قطعا نیاز به یک برنامه ریزی دقیق، اصولــی و تبادل دانش بــا گروهای تخصصی دارد. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جهت تحقق ایــن هدف با برگزاری شــش همایش ایمپلنت که با حضور گســترده دندانپزشکان از سراسر کشــور برگزار گردید، نمادی از علم و دانــش فراگیر ایمپلنــت را به معرض عموم دندانپزشــکان گذاشــته اســت. برنامه ریزی ششمین همایش با بررســی موارد درمان، به چالشهای درمان و اصول درمانهای پیشرفته و آخرین دستاوردهای مرتبط با درمان ایمپلنت به طرز شایسته ای پرداخته شد، این هم حاصل زحمات و مدیریت چند ماهه اساتید گروههای مختلف تخصصی همسو با دیدگاه های انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران بوده است. از این رو مبحث مهندســی بافت نرم و سخت محور اصلی در این همایش بود که با درایت اســاتید و توانایی آنها موجب برگزاری سه روزه پانل ها و اجرای زنده چند کارگاه جراحی شد.

GBR with Implantation Socket Fresh دکتر امیرحسین شایگان

در کارگاه عملــی طــی ســه روز چهار جراحــی و یک کارگاه قالب گیری و ســمان کــردن پروتز ایمپلنــت و یــک کارگاه ویژه یــک روزه کنتــرل عفونت برگــزار گردیدکه GBR with Implantation Socket Fresh-دکتــر امیرحسین شایگان، از دستاوردهای مهم این همایش محســوب میشد. چهار شنبه پس از اجرای پانل ها جراحی implant socket Fresh توسط اســتاد گرانقدر آقای دکتر امیر حسین شایگان پریودونتیست، دبیر مشاور علمی پریو همایش اجرا شــد. در ایــن جراحی بالفاصله بعد از خارج کردن ریشــه هــای باقیمانده در نســج ســخت دندان، جراحی ایمپلنت همراه با GTR ,GBR انجام شــد. ایشــان ضمن عمل با آرامش و حوصله به پرســشهای حاضرین درسالن سخنرانی پاسخهای مناسب ومستند دادند.این کارگاه با مدیریت انجمن و همکاری شرکت محترم رژان درمان باسیستم ایمپلنت وست جراحی،شرکت محترم دوستکام با موتور ایمپلنت،شــرکت محترم سینا مد کاال تامین کننده material bone وmembrane tissue برگزار شد.شرکت محترم دنتوس تامین کننده یونیت وصندلی وتجهیزات مربوطه وبازرگانی محترم ایده تامین کننده مواد ضد عفونی انجمن را در کارگاه های سه روزه حمایت و همراهی نمودند.

 

پنجشنبه کارگاه عملی زنده روی بیمار RidgeSplitting Mandibular-استاد دکتر وفا مشیرآبادی

روز پنج شنبه پس از اتمام پانل های اصلی، در برنامه زنده جراحی توســط استاد گرانقدر آقای دکتر وفا مشــیرآبادی جراح و متخصص جراحــی دهان، فک و صورت و دبیر مشــاور علمــی جراحی همایش اجراشــد. آقای دکتر مشــیرآبادی با حوصله و تسلط کامل یکی از موارد پیچیده و چالش های مهم دندانپزشکی که کمبود عرض استخوان در فک پایین است، را در برنامه زنده جراحی اجرا کردند. ایشــان ضمن انجام جراحی به سواالت مطرح شده از ســوی حاضرین در ســالن پاسخ های مستند ارائــه کردند. ایشــان Split Ridge را به همراه جراحی ایمپلنت و اســتفاده از GTR ,GBR را در قسمت خلف مندیبل انجام دادند. آقای دکتر مشیر آبادی برای انجام جراحی با حداقل تروما از روش اولتراســونیک برای برداشت استخوان استفاده کردند که بسیار آموزنده بود. شرکت محترم بن تاژ پارس در تامین سیســتم و set جراحی ایمپلنتSIC و موتور ایمپلنت وbone material و membrane tissue شرکت محترم دوســتکام تامین کننده دستگاه اولتراسونیک وقلم های مربوطه، انجمن را در اجرای مناسب این کارگاه یاری کردند.

 

   کنترل عفونت در دندانپزشکی- استاد دکتر مسعود یغمایی 

صبــح روز پنج شنبه در سالن ابن ســینا پانــل ویژه کنتــرل عفونــت باحضــور اســتاد ارجمنــد جنــاب آقای دکتر مسعود یغمایــی جــراح دهان، فک وصورت، دندانپزشکان مشتاق را تا ســاعات بعد از ظهر در سالن نگه داشت. وجود چنین اســاتید گرانقــدری در همایش وکنگره ها مغتنم اســت وبایــد از دریای علم ایشــان وتوجه خاصشان به سالمت احاد مردم ،بهره جســت. ما که بسیار از محضر ایشان در زمینه اصول کنترل عفونت استفاده بردیم. جدول برنامه سخنرانی ایشان شامل موارد ذیل بوده است: اصول، کلیات، تعاریف پاتوژن های خون بیماری های عفونی قابل انتقال انتقال میکرو ارگانیسم ها از راه آب یونیت واکسیناسیون و ایمونوگلوبولین ها راه های انتشار میکروارگانیسم ها وسایل حفاظت شخصی استرلیزاسیون دیس اینفکتانت ها و آنتی سپتیک ها drape and prep کنترل عفونت بیمارستانی کنتــرل عفونــت اختصاصــی در پروتز، البراتوار، ارتــو، اندو، رادیولــوژی، پاتولوژی، ایمپلنتولوژی management cut & stick needle پسماند ها نکات زیست محیطی اصول آنتی بیوتیک درمانی


   

 آموزش پروتز ایمپلنت روی سیستم OSSTEM همراه بــا قالب گیری و تحویل پروتز بصورت زنده بر روی بیمار- دکتر مهدی صدفی

در بعد از ظهر پنج شــنبه کارگاه قالبگیری و تحویل پروتــز ایمپلنت با سیستم OSSTEM که توســط شرکت آزاد تجــارت پارس ارایــه شــده بود، اجراشــد. دکتــر مهــدی صدفــی از اســاتید جوان، توانمند و متخصص پروتز های دندانی و از مدرســان برجسته در امر آموزش پروتز ایمپلنت، با معرفی سیستم تمامی مراحل قالبگیری و انتخاب قطعات مناسب abutment را در ایــن مورد و دیگر موارد انتخابی تدریس نمودند. ایشــان سپس نکات مهم در چگونگی ارسال قالب به البراتوار، دستور کار، امتحان آن در کلینیک و تحویل پروتز را با مقایسه سایر سیستم ها، بطور کامل شرح دادند.


   

  کارگاه عملــی GTR/GBR -دکتــر غالمعلی غلامی

صبح روز جمعه جراحــی دیگــری در ناحیــه خلــف ماگزیال بــا حضور اســتاد فرزانه دکتر غالمعلــی غالمــی جــراح و متخصص بیمــاری های لثه و ایمپلنت انجام شد. ایشان ضمن معرفی سیســتم sic تمامی موارد انتخاب بیمار را در ارتباط با سیستم ایمپلنت sicتدریس نمودند. دکتــر غالمی مواد و تکنیــک های جدید و باامنیت باال را معرفی نمودند. شرکت محترم بن تاژ پارس سیستم و set جراحی و سایر تجهیزات الزم جهت عمل را به عهده گرفتند. بی شــک چنانچه همکاری موسسه های آموزش ایمپلنت و شرکت های معتبر جهت ارتقاء کیفیت دانش ایمپلنت براساس مستندات باشد، همایش ها و کنگره ها میتوانند نقش موثری در تشــویق دندانپزشــکان به درمان حرفــه ای در بخش ایمپلنت ایفا کند.

  lift Sinus Open -دکتر امیر کبیری

بعدازظهــر روز جمعــه در آخرین ر و ز هما یــش جراحی sinus open elevation بــا روش DASK توسط استاد گرانقــدر دکتر امیر کبیری از مدرسان توانمند کشــور در برنامه زنده جراحی انجام شد. ایشان ضمن معرفی سسیتم ایمپلنت دنتیــوم تمامی موارد جراحــی ایمپلنت را در خلف ماگزیال شــرح دادنــد و انواع روشهای lifting sinus open &close را تدریس نمودند. ایشان در ضمن انجام عمل دو ایمپلنت در خلف ماگزیال جراحی نمودند و در ناحیه قدام در محل دو ریشه جراحی implantation socket fresh را انجام دادند. ایشــان در ضمن عمل موارد مهم و عوارض جراحی را توضیح دادند و با حوصله به پرسشهای مطرح شده پاسخ مستند ارائه کردند. این جراحی با همکاری شرکت درسان طب در زمینه فراهم ســازی سیســتم و بقیه تجهیزات جراحی انجام شد . الزم اســت به یک اصل مهم توجه داشت که ما آموزش اصلی همایش را در سالن اصلی برگزار کردیم و مــوارد کارگاه های عملی که مستقیم…. به یک سیستم خاص مربوط می شد از شــرکت خاص دندانپزشکی داوطلب دعوت کردیم که کارگاه عملی روی بیمار برگزار نمایند تا شائبه تبلیغ خاص مطرح نباشد. ضمن آنکه طی همکاری ســازمان یافته انجمن و شرکت های تجاری در جهت اهداف انجمن بهره بسیار خوبی با همکاری متقابل بدست آمد.

1,885 دیدگاه برای “برنامه ریزی دقیق، اصولی و تبادل اطالعات با گروه های تخصصی
 1. What i don’t realize is in truth how you’re now not
  really a lot more neatly-preferred than you might be now.
  You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this
  subject, made me for my part consider it from numerous varied angles.
  Its like women and men are not interested unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga!

  Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

 2. Thanks for your personal marvelous posting!

  I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I
  will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage one to
  continue your great posts, have a nice weekend!

 3. I believe everything composed was very reasonable.
  But, consider this, what if you added a little information? I
  am not saying your information isn’t solid., but what if you
  added a headline to maybe grab people’s attention? I mean برنامه ریزی
  دقیق، اصولی و تبادل اطالعات
  با گروه های تخصصی | پایگاه خبری انجمن دندانپزشکان عمومی
  ایران is kinda plain. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create news titles to get viewers to click.

  You might add a video or a related picture or two to
  get readers excited about everything’ve got to say. In my opinion, it could make your website a little livelier.

 4. I was curious if you ever considered changing the structure
  of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 5. It’s the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I have learn this submit and if I may just I desire
  to recommend you some attention-grabbing issues or suggestions.
  Maybe you can write next articles relating to this article.

  I want to read even more things approximately it!

 6. You really make it appear so easy together with your presentation however I find this
  topic to be actually one thing which I feel I’d by no means understand.
  It seems too complicated and extremely large for me. I’m taking a look
  forward to your next put up, I’ll attempt to get the dangle
  of it!

 7. really nice

  This is as a matter of fact beneficial data my friend. you are a very well-proportioned scribe . i dearth to share with you my website as well. foresee me what do you contemplate fro it

  articole pescuit

  Thankyou again for posting such good content. Cheers

 8. really nice

  This is really beneficial facts my friend. you are a remarkably most luxurious novelist . i lust after to share with you my website as well. tell me what do you deem about it

  articole pescuit

  Thankyou again for posting such good content. Cheers

 9. really nice

  This is really beneficial tidings my friend. you are a remarkably gentle novelist . i want to helping with you my website as well. command me what do you believe about it

  articole pescuit

  Thankyou again for posting such good content. Cheers

 10. really nice

  This is as a matter of fact beneficial information my friend. you are a exceptionally good writer . i dearth to dividend with you my website as well. foresee me what do you deem about it

  articole pescuit

  Thankyou again for posting such good content. Cheers

 11. href=”https://www.reddit.com/user/jookco/comments/egjhxb/how_did_skylar_davies_die_skylar_davies_cause_of/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>How did Skylar Davies die ? Skylar Davies Cause of Death.

 12. href=”https://www.reddit.com/user/jookco/comments/egjhxb/how_did_skylar_davies_die_skylar_davies_cause_of/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>How did Skylar Davies die ? Skylar Davies Cause of Death.

 13. href=”https://www.reddit.com/user/jookco/comments/egjhxb/how_did_skylar_davies_die_skylar_davies_cause_of/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>How did Skylar Davies die ? Skylar Davies Cause of Death.

 14. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 15. Aprender a tocar um instrumento musical pode ser uma ótima emoção, seja você jovem ou idoso. Muitas pessoas estão tentando aprender a tocar violão neste momento, porém é triste constatar que muitos vão deixar de lado em pouco tempo. Aulas de violão com um instrutor podem ser caras e pode ser frustrante se você não estiver vendo progresso imediatamente. Uma forma de estudar violão tem mostrado uma efetividade muito interessante entre os iniciantes e feito com que muitos alcancem o sucesso desejado. Use este útil guia para aprender tudo o que você precisa saber como um iniciante no violão: tocar violao quanto tempo

 16. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too great.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to
  keep it sensible. I cant wait to read far more from you.
  This is actually a tremendous website.

 17. Wonderful article! That is the type of information that are supposed to be shared across the internet.

  Disgrace on the seek engines for no longer positioning this post upper!
  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 18. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 19. After going over a few of the articles on your blog, I really like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 20. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 21. I was just looking for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the Google’s issue that does not rank this type of informative web sites closer to the top. Usually the top websites are full of garbage.

 22. Dorine Trelli Precious beautiful baby. I say good for Gerber, I don’t take mentioning she was adopted as a negative thing when they said it was the first adopted baby for the ad. Its obvious that this baby is happy, healthy and very much loved. Congrats to her parents for bringing her in.

 23. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 24. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 25. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 26. We never shut down for the flu, sars, swine flu, or other viruses. I do believe much, not all, is political. President Trump is hated by the left and some right, and want to stop him from being reelected, and blame him for all of our troubles. Our government and many governors are corrupt.

 27. If you are sending multiple packages that can utilize tennis shoes route then send them together. That fee is usually from $30-$40 per hour broken into minutes. If we are collecting, the same applies.

 28. Which kind of ‘vibe’ a person get their own store when they answer the phone. There isn’t a shortage of International Courier companies inside United Kingdom. Does the courier company have a web site?

 29. Call the Obama’s and see what they think of their candidate Biden now. See if they are still impressed with his leadership. Biden is now truly showing his true colors, and letting everyone see who is really is. When he doesn’t have someone around to control what he says or does, he let’s his true self come out.

 30. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 31. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 32. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 33. Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s really a nice and useful piece of information. Ia??a?аАа’аАТ‚аЂ m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 34. After going over a few of the articles on your blog, I really like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and let me know your opinion.

 35. Why isnt it the fault of the abusers?? Everybody fusses about our rights, etc but then blames the government for everything and ask why they didnt do more. Cant be both ways, if they give the money and they need to be able to see it is used as they want everyone will be yelling about privacy, government involvement, etc. There are crooks everywhere!!!! Personnal accountability!!!

 36. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 37. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 38. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!