مباحث جدید و کاربردی با توجه به نیاز همکاران دندانپزشک در بازآموزیها

دکتر ثریا شاکری

مسئول اجرایی پروتز

در ششــمین همایش ایمپلنت نیز مانند گذشته برنامه های مدون پروتز مورد استقبال و همکاران دندانپزشــک شــرکت کننده قرار گرفــت.

در این همایش ســعی بر این بود که مباحث مدون، کلیشــه ای و تکراری نباشــد و مباحــث جدید و کاربردی بــا توجه به نیاز امروز دندانپزشــکان باســابقه تر و همینطور فارغ التحصیالن جدید گذاشــته شود.

گاهی متاســفانه در برنامه های آموزشی دانشکده ها مواد و تجهیزات جدید تدریس نمی شود و فارغ التحصیالن جدیدتر هم با این مباحث ناآشــنا بوده و در کار عملی هم تجربه ای ندارند و این بار سعی شــد با معرفی هر مبحث به تفضیل و جزئیــات کار و کاربردها، بایدها و نبایدهای آن، به طور کامل پرداخته شود.

به عنوان مثال سیستم های تمام سرامیک)به صورت کامل و Z-A ،)زیرکونیــا، Emax و …. هرکــدام با مباحث طوالنی و جزئیات کاری تدریس شده و مباحث Design Smile ،خط تراش و اهمیت آن در تراش و قالب گیری و سالمت ژنژیو… از جمله این مباحث بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.