رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! ...

رد صـلاحیت دکتـر باقر شهنی زاده از انتخـابات انجمن دندانپـزشکی ایران! سنـاریوی برنامه ریـزی شده باهـدف حذف رقبـا، عیـن استبـداد است! همکاران گرامی در سالیان اخیر با امکان استفاده از فضای مجازی اجتماع...

ZXC

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازر...

پیام برای شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۳/۹/۱۳ عزل بازرس شرکت کنندگان در مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ تغییراساسنامه و اضافه کردن ماده واحده‌ای تحت عنوان عزل بازرس به اساسنامه علمی ...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳ و تطابق با آیی...

برگزاری انتخابات الکترونیک و تغییرات اساسنامه ۹۶/۱۲/۰۳  و تطابق با آیین‌نامه اجرایی انجمن های علمی گروه پزشکی همکاران ارجمند، همانگونه که مصرانه از شما درخواست کرده ایم، حتماً با عضو شدن در انجمن دند...

اطلاعیه ای در فضای مجازی انتشار یافت که دکتر امیررضا رکن رئیس کمیته ان...

  اطلاعیه ای در فضای مجازی انتشار یافت که دکتر امیررضا رکن رئیس کمیته انتخابات که رئیس همه مجامع عمومی و عادی انجمن دندانپزشکی ایران است اسامی کاندیداهای انتخاباتی جهت تایید به کمیسیون انجمن های...

در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی)...

در مملکتی که برای رسیدگی به تخلف احتمالی انجمن های علمی (نهادهای مدنی) از فعالیت علمی آنها جلوگیری می کنند، باید منتظر فاجعه بود! تاکنون هیچ شکایتی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهدا...

آگهی ثبـت نام کـاندیداتـوری هیـات مـدیره و بازرس انجـمن دندانپـزشکی ای...

آگهی ثبت نام کاندیداتوری هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران در تطابق آئین نامه!   همکاران گرامی در انتخابات انجمن علمی دندانپزشکی ایران، منافع دندانپزشکی و به خصوص اعضاء انجمن در آن تعیین...

اطلاعیه شماره ۲۶

در سال ١٣٩۴ آئین نامه اجرایی از سوی کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی بخصوص با هدف برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک تصویب شد و قرار شد که از سال ١٣٩۶!!! به بعد انتخابات انجمن های علمی با این شرایط جد...

برگزاری مجمـع عمـومی فـوق العـاده نوبت دوم انجـمن دندان پزشـکی ایران ت...

برگزاری مجمـع عمـومی فـوق العـاده نوبت دوم انجـمن دندان پزشـکی ایران تغییـرات اصـلاحیـه اسـاسنـامه ۱۳۹۶/۱۲/۳ به گزارش روابط عمومی انجمن دندان پزشکی ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن دندان پز...