تجربه مبتنی بر علم روز راهگشاست

دکتر صدیقه امجدی مدیراجرایی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران   هزاران درود پیشــکش وجــود همکاران ارجمند بسیار خرسندیم که انجمن دندانپزشکان عمومــی ایران پــس از اجــرای پنج هما...

تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت...

تشخیص موارد موثر رادیولوژیک در طرح درمان با ایمپلنت دکتر حوریه باشی زاده، دبیر مشاور علمی رادیولوژی ششمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ششــمین همایش ایمپلنت دندانپزشکان عمومی در تاریخ ۱۳ تا ...