گزارش برگزاری سومین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ بهمن ماه ۹۴ هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر رامین آ...