گزارش برگزاری هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته چهارم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۸ و ۷ مردادماه ۹۵ پرسلن لامینیت و ونیر پنج شنبه ۷ مردادماه ۹۵ دکتر سعید نعمتی دندانپزشک ترمیمی و از اساتید برجسته دانشگاهی ...

گزارشی از برنامه علمی انجمن دندانپزشکان عمومی شعبه بروجرد...

دکتر علی محمد امجدی دندانپزشک نمونه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه بروجرد به مناســبت روز پزشــک با تلاش و رایزنی با سازمان نظام پزشکی این شهرستان، تصمیــم بــر آن گرفت تا پزشــک نمونه این شهرستا...

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز

زنده یاد شادروان دکتر هوشنگ زرگداز پیش کسوت و عضو موسس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از میان ما رفت دکتر هوشــنگ زرگداز از چهره های صادق، صمیمی و متواضع دندانپزشکی کشور بودند. ایشــان عضو هیأت موســس...

گزارش برگزاری هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش هفته سوم از یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳۱تیر و ۱ مردادماه ۹۵ بعد از شناخت نور ورنگ در دندانپزشکی زیبایی، آشنایی با انواع کامپوزیت ها وسیستم های باندینگ نقش مهمی در ...

گزارش برگزاری هفته اول از یازدهمین دوره جامع زیبایی...

یازدهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۷ خردادماه ۹۵ آغاز به کار کرد. دندانپزشکی زیبایی چیست؟ آگاهی از فاکتورهای موثر در سلامت درمان وزیبایی، آنالیز و طراحی در زیبایی و دیدگاه دندان...

گزارش برگزاری پنجمین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته پنجم از دهمین دوره جامع زیبایی ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت دوره های جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران جایگاه ویژه خود را بدست آورده است. دوره های جامع انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در کلیه ...

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی...

گزارش برگزاری دومین هفته از دهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران   فروردین ۹۵ را با دوره جامع زیبایی آغاز کردیم. جناب آقای دکتر رامین فهیما از دندانپزشکان مدرس کشور دانش پیش نیاز...