گزارش برگزاری چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

چهارمین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه ۹۴ جلسه چهارم از نهمین دور جامع زیبایی پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ با حضور آقای دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشکی ترم...

گزارش برگزاری سومین هفته از نهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۳ و ۲ بهمن ماه ۹۴ هفته سوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با حضور استاد برجسته جناب آقای دکتر رامین آ...

گزارش برگزاری هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی...

برگزاری هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۸ و ۱۷ دی ماه ۹۴ هفته دوم از نهمین دوره جامع زیبایی صبح روز پنجشنبه ۹۴/۱۰/۱۷ با مباحث اساسی و کاربردی کامپوزیت‌ها و باندینگ‌ه...