برگزاری هفته سوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته سوم اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ مبحث با سخنراني سركار خانم دكتر فرزانه مومني در مورد cbct شروع شد. ايشان در مورد انواع ر...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته دوم اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی (مشهد) ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ سومین جلسه از اولین دوره مبحث اندودنتیکس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی ...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو استان اردبیل...

برگزاری هفته دوم از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ اجرای دومین هفته از اولین برنامه دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که برا...

برگزاری هفته اول از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران...

گزارش برگزاری هفته اول از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان خراسان رضوی اولين جلسه دوره جامع اندو ساعت ٩ روز پنج شنبه ۱۴/٢/۹۶ با حضور جناب آقاي دكتر اروند مالك همکار حاذق ...

برگزاری اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان...

گزارش برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندوانجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ این برنامه با مدیریت و نظارت مستقیم ریاست محترم انجمن...

برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندو انجمن دندانپزش...

گزارش برگزاری هفته اول(جلسه اول ودوم) از اولین دوره جامع اندوانجمن دندانپزشکان عمومی ایران شعبه استان اردبیل پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ این برنامه با مدیریت و نظارت مستقیم ریاست محترم انجمن...